Không khí ngày đầu tuần tại Tiktak Coworking Space – Đà Nẵng có gì???

Hầu hết chúng ta dành gần một phần ba cuộc đời mình ở nơi làm việc.

Không gian làm việc giống như ngôi nhà thứ hai của chúng ta và hầu như không có gì tác động tiêu cực đến năng suất làm việc hơn sự khó chịu, bí bách. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng sự lựa chọn của bạn là một nơi mà bạn có thể thể hiện trọn vẹn con người mình và kích hoạt sự sáng tạo của bạn với đầy đủ các yếu tố như có không khí trong lành để thở, trang thiết bị chất lượng, ánh sáng lành mạnh, văn hóa cộng đồng lành mạnh và thuận tiện di chuyển, trao đổi công việc…

Vì vậy hãy thật sự “đầu tư” khi chọn không gian làm việc, không chỉ vì hiệu suất công việc mà còn vì cảm giác hạnh phúc và sức khỏe toàn diện của bạn.

#Tiktak4 #Tiktakcoworkingspace #Diamondtimecomplex
————————————————————————
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐚𝐤 𝐜𝐨𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞
𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥, 𝑁𝑜 35 𝑇ℎ𝑎𝑖 𝑃ℎ𝑖𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝑃ℎ𝑢𝑜𝑐 𝑁𝑖𝑛ℎ 𝑊𝑎𝑟𝑑, 𝐻𝑎𝑖 𝐶ℎ𝑎𝑢 𝐷𝑖𝑐𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡, 𝐷𝑎 𝑁𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑖𝑡𝑦
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0813 061 636
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒.𝑣𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑖: 𝐿𝑜𝑡𝑢𝑠.𝑖𝑛𝑓𝑜@𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒.𝑣𝑛
————————————————————————
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐚𝐤 𝟏: 5𝑡ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟, 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑤𝑒𝑟, 𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑦, 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑋𝑢𝑎𝑛, 𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐚𝐤 𝟐: 12𝑡ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟, 𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 25 𝐿𝑦 𝑇ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑒𝑡, 𝐻𝑜𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑒𝑚, 𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐚𝐤 𝟑: 2𝑛𝑑 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟, 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑎 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔, 44 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒𝑛, 𝐻𝑜𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑒𝑚, 𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐚𝐤 𝟒: 3𝑟𝑑 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟, 35 𝑇ℎ𝑎𝑖 𝑃ℎ𝑖𝑒𝑛, 𝐻𝑎𝑖 𝐶ℎ𝑎𝑢, 𝐷𝑎 𝑁𝑎𝑛𝑔