CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌𝐄𝐒𝐄 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘 🎉
Today is a special day
𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 would like to send loving wishes to you.
Wishing all women always have a place to be loved and comforted.
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞’𝐬 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐲
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐯𝐞 🖤
______________________________
𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱
𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 𝑁𝑜 35 𝑇ℎ𝑎𝑖 𝑃ℎ𝑖𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝑃ℎ𝑢𝑜𝑐 𝑁𝑖𝑛ℎ 𝑊𝑎𝑟𝑑, 𝐻𝑎𝑖 𝐶ℎ𝑎𝑢 𝐷𝑖𝑐𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡, 𝐷𝑎 𝑁𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑖𝑡𝑦
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0813 061 636
𝐸𝑚𝑎𝑖: 𝐿𝑜𝑡𝑢𝑠.𝑖𝑛𝑓𝑜@𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒.𝑣n
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒.𝑣𝑛

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *